Projekt

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” zakłada powstanie instalacji o mocy 1MW produkującej energię elektryczną z odnawialnego źródła energii – promieniowania słonecznego. Zakłada się, iż instalacja będzie produkowała ok. 1 017MWh energii elektrycznej rocznie. Stanowi to roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną ok. 600 domów jednorodzinnych. Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej Dobre Miasto I przyczyni się także do redukcji emisji dwutlenku węgla (gazu cieplarnianego) na poziomie 353,74 ton rocznie.

Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Elektrownia złożona jest z następujących komponentów:

  • Stelaży w systemie monopalowym wbijanym w grunt, na którym zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne,
  • Falowników (inwerterów) przy rzędach paneli,
  • Prefabrykowanego budynku technicznego, w którym zostanie zainstalowana stacja nn/SN wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym. Budynek stacji składać się będzie z trzech pomieszczeń: komory transformatora, nastawni i pomieszczenia gospodarczego,
  • Drogi dojazdowej i utwardzeń z kruszywa wraz z odwodnieniem powierzchniowym,
  • Ogrodzenia i bramy wjazdowej,
  • Przyłącza SN łączącego stację nn/SN z punktem przyłączenia,
  • Infrastruktury i instalacji towarzyszących.

Plan zagospodarowania terenu farmy fotowoltaicznej

Projekt jest konsekwentnie  realizowany od 2015r. Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy jego rozwoju:

14.08.2015r. Podpisano umowę dzierżawy gruntu pod elektrownię fotowoltaiczną. Inwestycja będzie realizowana na gruncie prywatnym. Jest to użytek rolny o najniższej możliwej klasie bonitacyjnej (V i VI).
27.10.2015r. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to, iż właściwy organ administracji stwierdził, iż realizacja inwestycji jest bezpieczna dla środowiska, i nie ma potrzeby określania dodatkowych warunków i obostrzeń realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.
08.01.2016r. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Decyzja ta stwierdza, że realizacja inwestycji jest możliwa biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym.
23.08.2016r. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA.. Dokument ten stwierdza, iż istnieje możliwość techniczna przyłączenia wybudowanej instalacji do sieci elektroenergetycznej. Oznacza to, że energia elektryczna wytworzona na terenie farmy fotowoltaicznej zostanie wprowadzona do ogólnopolskiej sieci elektroenergetycznej i finalnie trafi do gniazdek elektrycznych u odbiorców końcowych (w domach i przedsiębiorstwach).
28.09.2016r. Uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzja ta umożliwia wejście na plac budowy rozpoczęcie robót budowlanych.
18.10.2016r. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1 MW ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
31.05.2017r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podjął decyzję o wyborze projektu do dofinansowania, przyznając dotację w kwocie 2 542 639,41 zł. Wartość całkowita projektu wynosi 4 908 930,00 zł.
01.02.2018r. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy – opublikowano zapytanie ofertowe.